Izolacje strukturalne, kurtynowe

Izolacje strukturalne izolacja struktury muru. Służą do odtworzenia izolacji przeciwwilgociowej muru bez konieczności odkopywania budynku, odtwarzania schodów, chodników, zamykania pasa ruchu i kosztów z tym związanych.

Iniekcja kurtynowa oznacza wtórne, naprawcze uszczelnienie od wewnątrz elementów budowlanych przykrytych gruntem, narażonych na wilgoć lub wodę od strony gruntu. W praktyce dotyczy to piwnic, kanałów, tuneli, szybów windowych. Iniekcję kurtynową, nazywaną też „żelowaniem” stosuje się wówczas, gdy izolacji określonego elementu budowlanego nie da się naprawić metodami tradycyjnymi lub też odsłonięcie obiektu wiąże się z niewspółmiernie dużymi nakładami czasu i kosztami.

Iniekcja kurtynowa chroni budowlę przed zawilgoceniem przez wodę napierającą.
Powodem nieszczelności budowli przykrytych gruntem jest z reguły wadliwie wykonana izolacja zewnętrzna pionowa. Innymi przyczynami mogą być:

  • starzenie się wcześniej wykonanych zabezpieczeń,
  • zmienne warunki wód gruntowych,
  • ruchy budowli.

Woda wnika w budowle poprzez spoiny, pustki i wadliwe uszczelnienia. Zmienne warunki klimatyczne, szczególnie mechanizm zamarzania i rozmarzania doprowadza do dalszych szkód i w konsekwencji do powierzchniowych odprysków i ubytków w substancji budowlanej.